Liam Morey to take on Australia to break world record