PHOTOS

Autumn in Bathurst: Warm colours adorn trees around the CBD